0

Brak produktów w koszyku.

Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z serwisu internetowego hokolab.com oraz procesu dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym https://hokolab.com

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy hokolab.com jest firma ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://hokolab.com, w sposób umożliwiający Kupującym pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. „Usługodawcą“.

2. Sporządzenie Regulaminu nastąpiło w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności z uwzględnieniem ustaw:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Świadczenie usług drogą elektroniczną;

3. Sklep Internetowy pod domeną hokolab.com jest platformą teleinformatyczną, która daje możliwość zaznajomienia Użytkownikom z Produktami, cenami, kosztami dostaw oraz innych serwisów, stanem dostępności Produktów oraz w razie świadomej decyzji zakupowej Użytkownika, również zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Możliwość korzystania w prawidłowy sposób ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika ma miejsce tylko wówczas, gdy system teleinformatyczny Użytkownika spełnia minimalne wymagania techniczne:

 • konieczne aktywne i zapewniające odpowiednią przepustowość łącze z siecią Internet;
 • jak najnowsza i zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz zainstalowaną i włączoną wtyczką Flash Player

5. Do prawidłowego skorzystania z niektórych opcji Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Użytkownik, korzystający z rozwiązań i systemów teleinformatycznych, które nie spełniają wymagań Sklepu Internetowego nie mają prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu Internetowego oraz / lub wszystkich, wybranych dostępnych funkcjonalności i zabezpieczeń.

7. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego dobrowolnie godzi się do przestrzegania Regulaminu.

§ 2

DEFINICJE

Regulamin oraz objaśnienie znaczeń w nim zawartych:

 1. Dostawa Produktów – na podstawie umowy zawartej między Użytkownikiem a podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi transportowe / kurierskie w charakterze zlecenia usług transportu w miejsce zadeklarowane przez Użytkownika;
 2. Klauzule – to zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażane w formie zaznaczenia checkboxów w odpowiednio oznaczonych miejscach na stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas składania korzystania z wybranych funkcji Sklepu Internetowego (zamówienie, newsletter, FAQ, etc.);
 3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Właścicielem Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Koszyk – formularz w formie elektronicznej – opublikowany i udostępniony przez Sklep Internetowy, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia;
 5. Kupujący – Użytkownik, który zawarł skuteczną Umowę Sprzedaży;
 6. Nowe Zamówienie – elektroniczne potwierdzenie, wygenerowane w sposób zautomatyzowany przez system będący częścią struktury teleinformatycznej Sklepu Internetowego, wysłane przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika za pośrednictwem formularza elektronicznego, który Użytkownik samodzielnie uzupełni w Sklepie Internetowym, zawierające szczegóły Zamówienia złożonego przez konkretnego Użytkownika, a szczególnie: wykaz Produktów, miejsce i sposób odbioru lub Dostawy Produktów wraz z wybraną formą zapłaty i wskazaniem ceny za Produkt lub / oraz inne dodatkowe usługi;
 7. Potwierdzenie Zamówienia –  kilkustopniowe wiadomości elektroniczne zawierające status realizacji Zamówienia. Wysłane przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, który Użytkownik samodzielnie podał i skutecznie przesłał przez formularz elektroniczny do Sklepu Internetowego;
 8. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – ogólny zbiór warunków będący elementem treści Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego;
 9. Polityka Prywatności – zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiące integralną część Regulaminu dostępne w Sklepie Internetowym w odrębnym dokumencie elektronicznym, opublikowanym w Sklepie Internetowym pod nazwą „Polityka Prywatności”;
 10. Produkt – dobro ruchome oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Siła Wyższa – zdarzenie losowe, zewnętrzne lub wewnętrzne i niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia i następstw strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła logicznie i racjonalnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale lub przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 12. Sklep Internetowy – serwis internetowy oparty na systemach teleinformatycznych prowadzony przez Usługodawcę dostępny i publikowany pod adresem elektronicznym www.hokolab.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt lub usługę u Sprzedającego;
 13. Sprzedający – ZM Holding Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kulczyńskiego 2, 02 – 777 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000485219, NIP 9512373594, REGON 146962326, o kapitale zakładowym 100.000 zł..
 14. Umowa Sprzedaży – sprzedaż umowna w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego skutecznego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia w Koszyku Sklepu Internetowego jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Składowe treści Umowy Sprzedaży: treść Zamówienia wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności włącznie z zaakceptowanymi przez Kupującego Klauzulami stosujących się do Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, która w dniu korzystania z Serwisu Internetowego ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 16. Zamówienie – świadoma i nieprzymuszona deklaracja woli zakupu Produktu przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego cechująca się zdalnie uzupełnionym elektronicznie formularzu w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt lub usługę;
 17. Koszty dostawy – należy rozumieć jako koszty za dostawę zamówionych Produktów lub / i wraz z zamówionymi usługami na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich lub w innej walucie, jeżeli Użytkownik mający możliwość wyboru waluty w Sklepie Internetowym, nie wybierze inaczej i uwzględniają stosowny podatek. Cennik Kosztów dostawy jest opublikowany w Sklepie Internetowym;
 18. Klasy Jakości – przez klasy jakości należy rozumieć stan wizualny oraz techniczny oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów. Określają one najważniejsze parametry jakościowe oferowanych Produktów. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż przede wszystkim Produktów odnowionych. W ofercie mogą znaleźć się również Produkty całkowicie nowe, lub z outletu. Każdy Produkt w Sklepie Internetowym ma wyraźnie opisaną / oznaczoną Klasę Jakości, a zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

§ 3

ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Internetowy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej, cyfrowej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów i usług.
 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Wolę współpracy w takim charakterze, należy wyrazić przez kontakt ze Sklepem Internetowym i ustalić odrębne warunki współpracy.
 3. Z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży można zapoznać się poniżej w niniejszym Regulaminie.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią materiał poglądowy, który ma na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Produktów i usług.
 5. W szczególności wygląd Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym na zdjęciach może różnić się w zależności od Klasy Jakości względem zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. ustawień barwy, kontrastu monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego.
 6. Niektóre z parametrów technicznych mogą ulegać zmianie – w zależności o przypisanej Klasy Jakości Produktowi. Taka informacja każdorazowo znajduje się w opisie lub i parametrach technicznych Produktu, prezentowanego w Sklepie Internetowym.
 7. Ważne: wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, dostępności Produktów i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

§ 4

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zakup wymaga od Użytkownika wypełnienia stosownego formularza elektronicznego znajdującego się na etapie realizacji Koszyka dostępnego w Sklepie Internetowym, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej Użytkownika. W procesie tworzenia zamówienia Użytkownik samodzielnie akceptuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru – (checkbox) Regulaminu i Polityki Prywatności oraz stosownych Klauzuli, w tym tych dobrowolnych na zgody marketingowe. Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia realizacji Zamówień, a także zgoda na przekazywanie przez Administratora osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul – są opcjonalne.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających prawidłowy przebieg całego procesu Zamówienia oraz Dostawy zamówionych Produktów.
 3. W Sklepie Internetowym nie ma opcji ani wymogu rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym w Koszyku poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy. Dane konieczne do identyfikacji Użytkownika to dane osobowe obejmujące:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika
 • jego prawidłowy numer telefonu
 • adres dostawy Produktu jeżeli nie będzie realizowany odbiór osobisty w umówionym między Stronami punkcie
 • opcjonalnie NIP i nazwę firmy – jeśli zakup jest dokonywany na przez firmę
 1. Użytkownik powinien również zaakceptować treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wymaganych Klauzuli. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul związanych z treściami marketingowymi.
 2. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług, a Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy dane Zamówienie zostaje anulowane lub Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez Strony  lub traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.
 3. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (przez formularz w Koszyku Sklepu Internetowym, telefonicznie lub przez inną i akceptowalną przez Sklep Internetowy formę), w przypadku wskazania sposobu dostawy poprzez wysyłkę, zobowiązany jest podać poprawne następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

§ 5

ZAMÓWIENIE

 1.Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 • z wykorzystaniem Koszyka w Sklepie Internetowym – bez konieczności rejestrowania Konta, poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli wymaganych.
 • w inny sposób po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem Internetowym (zamówienie telefoniczne, przez chat, etc.)

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii lub wystąpienia Siły Wyższej.

4. Użytkownik – spełniający wymagania techniczne za pomocą Sklepu Internetowego może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 1. wybór Produktu, który stanie się przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
 2. wybór sposobu dostawy Produktu z listy dostępnych form w Sklepie Internetowym oraz akceptacja przewidywanych terminów i kosztów dostawy;
 3. wybór sposobu płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
 4. weryfikacja prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, a szczególnie ilość i rodzaju, Klasy Jakości zamawianych Produktów, adres dostawy, danych Użytkownika oraz finalnej ceny za Produkt, formy płatności, warunków gwarancyjnych i dokumentu fiskalnego;
 5. potwierdzenie, że zapoznał się i uznaje jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule w tym również nieobowiązkowe jeżeli zostały zaznaczone;
 6. Zaznacza opcję „Zatwierdź i zapłać”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty;

5. Zamówienie złożone przez Użytkownika otrzyma status Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.

6. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem uzyskania Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sprzedającego.

8. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).

9. Jeżeli realizacja części lub całości Zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

 • udzieli informacji Użytkownikowi o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w ustalonej części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia nadal będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

10. Po upływie (2) kolejnych dni od otrzymania od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeśli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie potraktowane będzie to, jako Zamówienie anulowane w całości przez Użytkownika.

11. Sprzedający potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru lub Dostawy Towaru na adres, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika elektroniczne Potwierdzenie Zamówienia.

12. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi w ramach Skelpu Internetowego lub / i  przesyłana drogą elektroniczną jako Potwierdzenie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia).

13. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Zamówienia.

14. Umowa Sprzedaży jest zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej w chwili doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego elektronicznego Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie jak wyżej uważa się datę, w której wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Trafienie wiadomości do folderu SPAM Kupującego, jest również traktowane jako doręczenie skuteczne.

15. Za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia (podanie błędnego numeru telefonu, błędnego adresu e-mail, błędnego adresu dostawy produktów) lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w punktach powyżej, Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Użytkownik może być informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez inne aplikacje).

17. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online („Przelew natychmiastowy” lub „Płatność kartą płatniczą” tpay) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

18. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika, w przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone.

§ 6

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości oraz wszelkie mające bardzo istotny wpływ wady w działaniu Sklepu Internetowego. Z zastrzeżeniem, że są zależne od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Produktów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

§ 7

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem.
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 • Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach, anomaliach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 • Użytkownik ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.
 • Pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresach nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać w formie e-mailowej lub innej, skutecznej i pozwalającej na komunikację ze Sklepem Internetowym w czasie nieprawidłowego działania poczty elektronicznej.

2. Część komunikatów, powiadomień przesyłanych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką – „wiadomość generowana automatycznie – prosimy na nią nie odpowiadać.” lub w innej zbliżonej formule). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). Dlatego, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do kontaktu. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedającego można znaleźć w Sklepie Internetowym.

3. Użytkownik deklaruje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego nie będzie:

 • naruszał Regulaminu i podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, a w szczególności dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

4. Naruszenie przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Serwisu Internetowego obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawcy, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu Internetowego w sposób częściowy lub całkowity.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia upoważniona przez Użytkownika do odbioru Produktów weszła w posiadanie Produktów.

2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Użytkownik w celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia lub na stronie internetowej hokolab.com w zakładce „Kontakt”, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres HOKOLAB ZM Holding Spółka z o.o. ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail hello@hokolab.com.

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika Płatności, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty. Chyba, że Strony w drodze wspólnego porozumienia ustalą inną formę rozliczenia.z uwagi na to, że oferowane Produkty mogą być odnawiane odpowiedzialność́ Sprzedawcy  za wady rzeczy sprzedanej zostaje ograniczona do 1 (jednego) roku od dnia jego wydania, chyba że w ramach dodatkowej usługi Użytkownik zakupił dodatkową ochronę w postaci przedłużenia gwarancji.

Po zgłoszeniu wad zakupionego towaru Kupujący ma możliwość:

 • zwrotu produktu, a Sprzedawca zwraca mu uiszczoną kwotę,
 • wymiany produktu na tańszy, a dostępny w ofercie Sklepu, za jednoczesnym zwrotem przez Sprzedawcę różnicy w cenie pomiędzy produktami,
 • wymiany produktu na droższy, a dostępny w ofercie Sklepu, za jednoczesną dopłatą przez Kupującego różnicy w cenie pomiędzy produktami.

Wybór jednego z wariantów o których mowa należy do Kupującego.

6. Po wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Produktów. Produkty należy odesłać na adres (ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa z dopiskiem HOKOLAB ZM Holding Spółka z o.o.) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem 30 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Sprzedawca, ale tylko w przypadku gdy Towar zostanie zwrócony przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje wybraną przez siebie formę dostarczenia zwracanego przez Użytkownika Produktu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na formę przesyłki zwrotnej zaproponowanej przez Sprzedawcę, wówczas samodzielnie ponosi jej całkowity koszt.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Użytkownika z tytułu rękojmi za wady Produktów.

9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość od 01.01.2021 przysługuje przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną, zawarł umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla podmiotu charakteru zawodowego.

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącym Konsumentami.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Administrator – ZM Holding Spółka z o.o. ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dane@hokolab.com lub hello@hokolab.com

4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi danego Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego.

6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

7. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Administrator może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Administrator, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Prywatności Cookies.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Produktu Kupującemu;
 • zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Produktu Kupującemu;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie powyżej – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

13. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

14. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

15. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail hello@hokolab.com

16. Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając ze Strony Sklepu, Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Administratorowi świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Administratora na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

5. Znak graficzny HOKOLAB® jest prawnie chroniony.

§ 11

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produkt bez ukrytych wad i w przypadku produktów odnowionych, z drugiej ręki, open box, outlet – zgodnych z opisem i ich Klasą Jakości.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Wszelkie reklamacje, mogą być zgłaszane:

 • na piśmie, na adres HOKOLAB ZM Holding Spółka z o.o. ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną, na adres: reklamacja@hokolab.com
 • reklamowane produkty prosimy odsyłać na adres HOKOLAB ZM Holding Spółka z o.o. ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa;

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji, dokładny opis reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Produktów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) ułatwi złożenie reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

8. Kupujący będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

9. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres HOKOLAB ZM Holding Spółka z o.o. ul. Kulczyńskiego 2, 02-777 Warszawa, kurierem lub inną formą przesyłki zaproponowanej przez Sprzedawcę;

§ 12

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY do transakcji zawieranych w sklepie internetowym hokolab.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.

3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

CENA

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN). W przypadku innych wersji językowych, może istnieć możliwość wyrażenia cen i kosztów w innych walutach.

2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.

2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

PŁATNOŚĆ

1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” – w sposób dostępny u Sprzedającego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką (np. za pobraniem) w kwocie przekraczającej 5 000 PLN.

3. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.) lub / i fakturą VAT Marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5).

Kupujący akceptując niniejszy regulamin jednocześnie zgłasza żądanie aby każdorazowo w przypadku zakupu od Sprzedawcy towarów w systemie wysyłkowym była wystawiona na rzecz nabywcy faktura VAT lub / i faktura VAT Marża.

Kupujący akceptując niniejszy regulamin jednocześnie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.

4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia złożył taki wniosek Sprzedającemu.

6. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew natychmiastowy – tpay, płatność BLIK, płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Po siedmiu (7) dniach roboczych nieopłacone zamówienie zostaje anulowane w systemie. 

8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność za pobraniem, w momencie dostawy zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar przy odbiorze produktów od kuriera. W przypadku zamówień powyżej 5000 zł sklep ma prawo zażądać zaliczki na konto bankowe w wysokości od 10 do 30% wartości zamówienia. Zamówienia zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sklepu. 

Dostępne formy płatności w sklepie internetowym hokolab.com

 • Przelew tradycyjny na konto bankowe: 60 2490 0005 0000 4600 5789 6706
 • Płatność za pobraniem
 • Przelew natychmiastowy
 • Kodem BLIK, (pełna lista kanałów płatności w systemie tpay.com dostępna jest na stronie operatora płatności)
 • Karty płatnicze: * Visa,* Visa Electron, * MasterCard, * MasterCard Electronic, * Maestro
 • raty i inne formy odroczonych płatności

*W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej (przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze), podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest tpay.

ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór osobisty” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w wybranym miejscu odbioru, po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).

3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne trzy (3) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej w temacie lub treści zawierające informację o możliwym do zrealizowania odbiorze osobistym.

4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.

5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. 3 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.

6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).

7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.

9. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).

10. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa kurierem”, lub wybranie innej formy dostawy Towaru, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

11. Dostawa prawidłowo zamówionego towaru następuje niezwłocznie. Prawidłowo złożone zamówienia (opłacone przelewem bankowym ze statusem zaksięgowanych środków na naszym koncie, opłacone szybkimi płatnościami w tym BLIK, za pobraniem) do godziny 12:00 w dniu roboczym – wysyłane są jeszcze tego samego dnia. Firmy kurierskie mają zazwyczaj do 48h na dostarczenie przesyłki (Inpost Kurier, Inpost Paczkomaty i DPD,). 99% nadanych przez nas paczek, trafia pod adres już następnego dnia roboczego.

Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem usługodawcy Inpost Kurier, Inpost Paczkomaty i DPD, w zależności od wybranej formy dostawy przez Klienta.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O CZASACH DOSTAWY TOWARU

Sposób dostawyKoszt dostawyUwagi
Odbiór osobisty 0 złZamówione produkty można odebrać w salonie Vedion w Warszawie,
ul. Kulczyńskiego 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19:00.
Paczkomaty inPost 0 złPaczkomaty InPost – system skrytek pocztowych do samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek na terenie całej Polski 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Paczkomatami dostarczane są przesyłki, których wymiary nie przekraczają gabarytu 39 x 36 x 62 cm, a ich waga nie przekracza 25 kg. Po umieszczeniu przesyłki w paczkomacie, na odbiór zamówienia mają Państwo 48 godzin – po tym czasie paczka zostanie przewieziona do najbliższego Oddziału InPost. Istnieje możliwość wydłużenia pobytu paczki w skrytce o kolejne 24 godziny – należy wówczas zrobić to przez aplikację Inpost. Poglądowy czas realizacji usługi to 1- 2 dni robocze.
Kurier DPD oraz Inpost- Przedpłata na konto 0 zł
(bez względu na ilość
zamawianych produktów)
Czas realizacji usługi to zazwyczaj 1- 2 dni robocze. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki na stronie przewoźnika https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel lub https://inpost.pl/sledzenie-przesylek wykorzystując numer podany w mailowym potwierdzeniu wysyłki. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek braku lub uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody przy kurierze (jest on jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności towaru).
Kurier DPD oraz Inpost – Pobranie 0 zł
(bez względu na ilość
zamawianych produktów)
Czas realizacji usługi to zazwyczaj 1- 2 dni robocze. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki na stronie przewoźnika https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel lub https://inpost.pl/sledzenie-przesylek wykorzystując numer podany w mailowym potwierdzeniu wysyłki. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek braku lub uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody przy kurierze (jest on jedyną podstawą do przyjęcia reklamacji niekompletności towaru).

GWARANCJA HokoLab®

Gwarancja na iPhone’y zakupione w hokolab.com

Sprzedawane urządzenia nie są fabrycznie nowe. Podlegają procesowi odnawiania, odświeżania i następnie trzystopniowej klasyfikacji:

 • Jak Nowy
 • Bardzo Dobry
 • Dobry

Szczegółowe informacje o różnicach w cechach i właściwościach użytkowych, wizualnych poszczególnych klas znajdują się pod tym linkiem: Klasy Odnowionych przez HokoLab® iPhone’ów (https://hokolab.com/iphone-z-klasa/)

Kupując urządzenie w wybranej przez klienta klasie/stanie, klient oświadcza iż akceptuje stan techniczny i wizualny urządzenia.

Czas ważności gwarancji HokoLab® wynosi 12 miesięcy i jest liczony od momentu odebrania przez Klienta zakupionego sprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji oraz oświadcza iż zapoznał się z właściwą instrukcją obsługi zakupionego sprzętu – oryginalne instrukcje znajdują się tutaj: https://support.apple.com/pl_PL/manuals/iphone

HokoLab® nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za usterki, wady, naturalny proces starzenia się i zużywania urządzenia oraz uszkodzenia spowodowane przez klienta lub osoby/podmioty trzecie które znalazły się w posiadaniu urządzenia, w tym w szczególności za:

 • naturalne zużycie baterii i wszelkich elementów telefonu  (z wyjątkiem wad ukrytych baterii, na które udzielana jest gwarancja 30 dniowa)
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem siły fizycznej z powodu niewłaściwego lub nietypowego użytkowania (przykład: upadkiem, wygięciem, przegięciem, zgnieceniem, zalaniem, działaniem skrajnych i niedopuszczalnych przez producenta warunkach atmosferycznych, w szczególności jeśli szybka/ekran, przycisk home telefonu/aparat/inne funkcje są uszkodzone na skutek upuszczenia lub uderzenia telefonem)
 • błędy zainstalowanych aplikacji błędy oprogramowania , błędy spowodowane przez wirusy i złośliwe oprogramowanie nie są objęte Gwarancją HokoLab®
 • utrzymanie oryginalnej klasy wodoszczelności, odporności i pyłoszczelność w przypadku telefonów odnawiany i odświeżanych
 • błędy telefonu spowodowane nieprzestrzeganiem przez klienta instrukcji obsługi producenta urządzenia
 • gwarancja uznana będzie za nieważną , jeśli podjęto nieudaną lub udaną próbę naprawienia przez inną niż wyspecjalizowany personel HokoLab® osobę lub podmiot
 • gwarancja traci ważność,w przypadku gdy numer seryjny telefonu lub IMEI zostały celowo usunięte, jest inny niż zakupionego w HokoLab lub są nieczytelne z innego powodu
 • wszelkie pośrednie, systemowe lub finansowe szkody spowodowane uszkodzeniem telefonu: zniszczenie lub uszkodzenie plików danych, złamanie zabezpieczeń, inne – również nie są objęte gwarancją

W przypadku odesłania urządzenia do serwisu w celu naprawy klient odpowiada za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie urządzenia. Uszkodzenia powstałe w transporcie od klienta do serwisu nie są objęte gwarancją HokoLab®.

HokoLab® zapewni naprawę lub wymianę na produkt wolny od wad w przeciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty fizycznego otrzymania sprzętu, ale zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu do 14 dni roboczych w przypadku braku potrzebnych części do naprawy.

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3. Na podstawie 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką plików Cookies rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

6. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

7. Regulamin wchodzi w życie 22.12.2021 r. Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Do pobrania wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego prosimy skorzystać w przypadku zwrotu towaru.